benefits

Beneficios para a Administración

Como traballamos

A facturación de Norloc vén determinada por unha porcentaxe do importe das liquidacións derivadas das actas de inspección ou do procedemento de comprobación e sancionador.

A Devandita porcentaxe só se factura cando a Administración contratante ten ingresado nas súas arcas o importe das liquidacións de forma definitiva.

O prezo do servizo inclúe:

 • Asistencia técnica e xurídica integral no proceso de inspección ou comprobación, así como dos procedementos para a imposición de sancións tributarias
 • Apoio na atención aos obrigados tributarios
 • Asesoría xurídica e técnica
 • Asesoramento xurídico na resolución de recursos en vía administrativa
 • Asistencia letrada en vía contenciosa

Beneficios para a Administración

 • Xustiza tributaria
 • Recuperación de atrasos na tributación
 • Actualización de matrículas e padróns
 • Incremento da tributación futura

O noso método de traballo permite:

 • Diminuír a carga de traballo da Administración mediante a asunción de tarefas que non impliquen exercicio de autoridade.
 • Fomentar a súa boa imaxe

E todo cun mínimo grao de conflitividade.

Facémolo grazas a un equipo especializado,
que ten por obxectivo optimizar os recursos da Administración